Възможни са мерки по Закона за бедствията вместо извънредно положение

Възможни са мерки по Закона за бедствията вместо извънредно положение

Министър-председателят е обявил днес, че се търсят правни механизми за отмяна на обявеното по конституционен ред извънредно положение, но със запазване на някои превантивни мерки и ограничения (маски, придвижване и пр.). Дали и кога ще стане това е въпрос на преценка от Щаба и епидемиолозите. Но е напълно възможно и има действащи правни механизми, които с малки корекции ще свършат работа.

 

 

Ето в телеграфен вид какво моде да се направи от юридическа гледна точка:

 

1. Може да се използва режима на Закона за защита при бедствия. Това е така, защото: - В обхвата на понятието "бедствие" са изрично включени "масови заболявания от епидемичен характер" (чл. 1 и 2 във връзка с пар. 1, т. 1 Доп. разпоредби). - В чл. 19, т. 14 от закона изрично са посочени като дейности по защита на неселението при бедствия "ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести".

 

2. Основните отговорности, уредени в глава 8 от този закон, са концентрирани в МС, областните управители и кметовете. Контролът по мерките (глава 10) се осъществява от министъра на вътрешните работи и определения "ръководител на опрерацията". Затова е целесъобразно да се приемат изменения, които открояват ролята на министъра на здравеопазването при епидемии.

 

3. Последиците от извънредното положение, вкл. тези свързани с установяване на преходен период за административни срокове, кредитирането и пр., трябва да се уредят със специален закон.

 

 

Станете почитател на Класа