Преките инвестиции са намалели 26 пъти през октомври на годишна база

Преките инвестиции са намалели 26 пъти през октомври на годишна база
  • Written by:  Петя Стоянова investor.bg
  • Date:  
    19.12.2018
  • Share:

Направените в България преки чуждестранни инвестиции през първите десет месеца на тази година са се увеличили с 842,2 млн. евро, но това е по-малко с 21,4% (228,7 млн. евро) спрямо периода януари-октомври 2017 г., показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Само за октомври ПЧИ са на плюс с 9,9 млн. евро, което обаче представлява сериозен спад - над 26 пъти, спрямо същия период на миналата година, когато те са били в размер на 262,3 млн. евро.

 

1aiiiii

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 14,6 млн. евро за януари-октомври. Той е по-нисък със 170,5 млн. евро от дяловия капитал за същия период на моналата година, който е положителен в размер на 155,8 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 6,2 млн. евро при 16,8 млн. евро за януари-октомври 2017 г.

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат руснаците (3 млн. евро), германците (0,8 млн. евро) и украинците (0,7 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток по подстатия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителен и възлиза на 192,9 млн. евро при положителна стойност от 62,2 млн. евро година по-рано.

За януари-октомври 2018 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 664 млн. евро при 852,9 млн. евро за януари-октомври 2017 г.

 

1atttttg

 

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари-октомври са от Холандия (753,6 млн. евро), Германия (111,6 млн. евро) и Белгия (86,2 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за десетте месеца е положителен и възлиза на 267,9 млн. евро при положителна стойност от 293,3 млн. евро преди година. През октомври той е 15,2 млн. евро, докато през миналата година беше 6,5 млн. евро.

Станете почитател на Класа