Печалбата на банките за десет месеца се е увеличила с над 37% на годишна база

Печалбата на банките за десет месеца се е увеличила с над 37% на годишна база
  • Written by:  Петя Стоянова investor.bg
  • Date:  
    01.12.2018
  • Share:

Печалбата на банковата система в края на октомври е 1,379 млрд. лв., докато година по-рано тя беше 1,001 млрд. лв. Това сочи ръст на годишна база от над 37,7%, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

Към 31 октомври 2018 г. активите на банките възлизат на 104 млрд. лв. и спрямо края на 2017 г. се увеличават с 6,6% (6,4 млрд. лв.).

 

Печалбата на банките за десет месеца се е увеличила с над 37% на годишна база

 

В централната банка отчитат, че Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, която е с най-висока ликвидност, продължава да заема съществен дял в общите активи на банковия сектор към 31 октимври – 18%.

За десет месеца делът на портфейлите с ценни книжа намалява до 13%, а този на кредитите и авансите достига 64,3%.

Брутните кредити и аванси в периода януари– октомври се увеличават с 8,7% (7,1 млрд. лв.). При експозициите в централни банки е отчетено намаление, а при вземанията от кредитни институции – увеличение.

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава за периода януари – октомври с 8,4% (4,7 млрд. лв.) до 60,8 млрд. лв., пресмятат експертите на БНБ. Те отчитат, че нарастват кредитите за фирмите с 5,5% (1,8 млрд. лв.), за други финансови предприятия с 26% (658 млн. лв.), за домакинства с 10,7% (2,1 млрд. лв.) и за сектор “Държавно управление” с 22,2% (134 млн. лв.).

Депозитите в банковата система нарастват през периода януари – октомври със 7,1% (5,9 млрд. лв.) и в края на октомври възлизат общо на 89,6 млрд. лв.

Увеличение има при спестяванията от кредитни институции – 3,7% (със 196 млн. лв.), от други финансови предприятия – 11,6% (с 320 млн. лв.) и от сектор “Държавно управление” – 38,5% (със 765 млн. лв.).

Растеж е отчетен също и при депозитите от бизнеса –  8,3% (с 2 млрд. лв.) и от домакинства – 5,3% (с 2,6 млрд. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври достига 12,6 млрд. лв., като за десетте месеца е намален с 21 млн. лв. (0,2%).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за десетте месеца са 365 млн. лв. (при 585 млн. лв. година по-рано), което е спад с 37,6%.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на октомври са съответно 25,3 млрд. лв. и 8,8 млрд. лв. Съотношението на двете величини – отношението на ликвидно покритие, е 289,4%, се вижда от отчета на централната банка.

Към 30 септември съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 18,55%, 18,97% и 20,01% (при 19,31%, 19,74% и 20,82% към края на юни).

Станете почитател на Класа