Печалбата на банките за първите осем месеца расте с близо 20% на годишна база

Печалбата на банките за първите осем месеца расте с близо 20% на годишна база
  • Written by:  Петя Стоянова investor.bg
  • Date:  
    29.09.2018
  • Share:

Печалбата на банковата система към 31 август възлиза 1,088 млрд. лв., докато година по-рано беше 913 млн. лв. На годишна база тя се увеличава с близо 20%, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

От централната банка посочват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за осемте месеца са 301 млн. лв. (при 329 млн. лв. година по-рано).

През август 2018 г. активите на банковата система нарастват на месечна база с 0,7% (717 млн. лв.) до 103 млрд. лв.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява, а делът ѝ в общите активи в края на месеца е 18,9%.

Балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите отбелязва месечно увеличение, като делът ѝ в общите активи достига 63,2%.

Делът на портфейлите с ценни книжа остава непроменен и в края на миналия месец е 13,1%. Брутните кредити и аванси се увеличават спрямо края на юли с 0,8% (691 млн. лв.).

При експозициите в централни банки е отчетено намаление, а при вземанията от кредитни институции – нарастване.

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през месеца с 0,7% (444 млн. лв.) до 60,2 млрд. лв.

Кредитите за бизнеса нарастват с 0,2% (81 млн. лв.), за други финансови предприятия с 3% (89 млн. лв.).

Ръстът за заемите за домакинства се увеличават с 0,9% (184 млн. лв.), а тези за сектор “Държавно управление” с 14,4% (90 млн. лв.).

Депозитите в банковата система са увеличени през месеца с 0,8% (701 млн. лв.) и в края на август възлизат на 88,7 млрд. лв.

Растеж има при депозитите на домакинства (с 437 млн. лв., 0,9%), на други финансови предприятия (със 74 млн. лв., 2,5%) и на сектор “Държавно управление” (с 481 млн. лв., 20,2%).

Намаление е отчетено при депозитите на фирмите (с 68 млн. лв., 0,3%) и на кредитни институции (с 223 млн. лв., 3,9%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август 2018 г. възлиза на 12,4 млрд. лв., като през месеца нараства със 139 млн. лв. (1,1%).

Изчислените съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета) ликвиден буфер и нетни изходящи ликвидни потоци в края на август са съответно 24,5 млрд. лв. и 7 млрд. лв.

Съотношението между двете величини – отношението на ликвидно покритие2 , е 349,2%.

Станете почитател на Класа