Дългът на подсектор "Централно управление тръгна нагоре

Дългът на подсектор "Централно управление тръгна нагоре
  • Written by:  investor.bg
  • Date:  
    01.09.2018
  • Share:

Към края на юли 2018 г. размерът на дълга на подсектор „Централно управление“, в който влизат всички държавни предприятия, възлиза на 12,08 млрд. евро. Само преди месец той беше 12,07 млрд. евро.

Вътрешните задължения са 2,9 млрд. евро, докато външните са 9,12 млрд. евро, показват данни на Министерство на финансите (МФ).

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектора към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 22,6%, като делът на вътрешния дълг е 5,5%, а на външния дълг – 17,1%. В структурата на дълга на подсектор

„Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,5 %, а външните – от 75,5 %, отчитат още от МФ.

 

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 юли 2018 г. е в размер на  318 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,6 млн. евро, а външните – 283,4 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,6 %.

Държавният дълг към края на юли 2018 г. достига до 11,4 млрд. евро или 21,3 % от брутния вътрешен продукт (БВП).

Вътрешните задължения са в размер на 2,9 млрд. млн. евро, а външните – в размер на 8,5 млрд. евро. Държавногарантираният дълг през юли 2018 г. възлиза на 985 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,6 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,8 %.

 

 

В структурата на дълга по инструменти към края на периода с най-голям относителен дял продължават да са еврооблигациите, емитирани на МКП (54.9%), следвани от ДЦК, емитирани на вътрешния пазар (23.7%) и кредитите (21.3%), показват още данните на МФ.

Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление“ към края на юли възлизат на 1,8 млрд. лв., от които 1,3 млрд. лв. погашения и 479 млн. лв. лихви. Регистрира се превес на погашенията по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар и на платените лихви по облигации, емитирани на международните капиталови пазари. 

Станете почитател на Класа