Излишъкът в бюджета се очаква да достигне до 2,5 млрд. лв. към края на август

Излишъкът в бюджета се очаква да достигне до 2,5 млрд. лв. към края на август
  • Written by:  investor.bg
  • Date:  
    01.09.2018
  • Share:

Излишъкът в бюджета се очаква да достигне до 2,5 млрд. лв. към края на август, показват предварителните данни на Министерството на финансите (МФ).

Постъпленията в хазната се очаква да достигнат близо 26 млрд. лв., което е увеличение от 2,7 млрд. лв. спрямо август 2017 г. Според МФ повишението се дължи на основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,4 млрд. лв. (10,8 %). Ръст има и при постъпленията от помощи, които нарастват с 290,4 млн. лева.
Разходите обаче също се увеличават. Към края на август те са в размер на 23,5 млрд. лв., което е с близо 2,4 млрд. повече спрямо година по-рано. От МФ уточняват, че ръстът се дължи главно на увеличението на пенсиите, по-високите заплати на учителите и на някои държавни служители, а също и от увеличение на капиталовите разходи по европроектите. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 август 2018 г. от централния бюджет, възлиза на 738,2 млн. лв.

Данните за изпълнението на държавната план-сметка за юли са малко по-подробни. В края на седмия месец от годината превишението на приходите над разходите е в размер на 2,36 млрд. лв.

Постъпленията по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2018 г. са в размер на 22,5 млрд. лв. или 59 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 млрд. лв., а постъпленията от помощи са близки по размер, уточняват от МФ. 

Данъчните приходи възлизат на 18,8 млрд. лв., което е 62,2% от плана. Ръстът спрямо година по-рано е над 10% или 1,8 млрд. лв. До края на юли в държавната хазна са постъпили преки данъци в размер на 3,6 млрд. лв., което е 393 млн. лв. спрямо година по-рано. Приходите от косвени данъци са в размер на 8,9 млрд. лв., което е с близо 640 мнлн. лв. повече спрямо юли 2017 г. Тук разбира се най-голям дял заемат постъпленията от ДДС – близо 6 млрд. лв., а приходите от акцизи са 2,9 млрд. лв. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 763,7 млн. лв. или 69,6 % изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5,3 млрд. лв. 392,8 млн. лв., което е ръст с почти 14%.

Разходите в хазната към края на юли са 20,5 млрд. лв. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 18,5 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз, уточняват от МФ. Според държавните финансисти ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли 2018 г. от централния бюджет възлиза на 654,4 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв в края на седмия месец от годината е 10,8 млрд. лв., в т.ч. 10 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Станете почитател на Класа