За седем месеца печалбата на банките се е увеличила с над 20%

За седем месеца печалбата на банките се е увеличила с над 20%
  • Written by:  investor.bg
  • Date:  
    01.09.2018
  • Share:

Печалбата на банковата система за първите седем месеца на 2018 г. възлиза на 951 млн. лв., докато за същия период на миналата година беше 790 млн. лв. На годишна база тя се увеличава с над 20%, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за този период, са 270 млн. лв. (при 287 млн. лв. година по-рано).

В края на юли активите на банковата система нарастват на месечна база с 2,1% (2,2 млрд. лв.) до 102,3 млрд. лв.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се увеличава, а делът ѝ в общите активи в края на месеца е 19,8%.

В централната банка отчитат ръст на другите депозити на виждане и паричните наличности.

Балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите отбелязва месечно увеличение, като делът ѝ в активите достига 62,2%.

При портфейлите с ценни книжа има слабо намаление и делът им се понижава до 13,1%. Брутните кредити и аванси се увеличават спрямо края на юни с 2,6% (2,2 млрд. лв.), изчисляват в БНБ.

Растеж се наблюдава при вземанията от кредитни институции и в кредитния портфейл, а намаление – при експозициите в централни банки.

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през миналия месец с 1,4% (826 млн. лв.) до 59,7 млрд. лв.

Заемите за фирмите нарастват с 1,91% (390 млн. лв.), за другите финансови предприятия  – с 9,5% (257 млн. лв.), за домакинствата с 0,8% (174 млн. лв.) и за сектор “Държавно управление” с 0,9% (6 млн. лв.).

Депозитите в банковата система през юли се увеличават с 2,1% (1,8 млрд. лв.) и в края на месеца достигат 88 млрд. лв.

Увеличение има при спестяванията на фирмите с 5,9% (1,4 млрд. лв.), при домакинства – с 0,8% ( 410 млн. лв. ) и при кредитните институции – с 5,3%(284 млн. лв.).

Спад има при депозитите от други финансови предприятия – с 8,1% (254 млн. лв.) и от сектор “Държавно управление” – с 2.4% (58 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли възлиза на 12,2 млрд. лв., като за месец нараства със 174 млн. лв. (1,4%).

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци към 31 юли са съответно 24,7 млрд. лв. и 7,6 млрд. лв.

Съотношението между двете величини – отношението на ликвидно покритие е 325,9%.

Към 30 юни съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 19,31%, 19,74% и 20,82% (при 19,34%, 19,79% и 20,91% към края на март 2018 г.

Станете почитател на Класа