МФ отчита излишък от 3.466 млн. лв. и фискален резерв - 14,3 млрд. лв.

МФ отчита излишък от 3.466 млн. лв. и фискален резерв - 14,3 млрд. лв.
  • Written by:  classa.bg**
  • Date:  
    01.12.2016
  • Share:

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2016 г. е положително в размер на 3.434 млрд. лв., което е 3,9% от прогнозния БВП и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1.965 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1.469 млрд. лв. За сравнение, за същия период на 2015 г. е отчетен излишък в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,8 процентни пункта, съобщават от Министерството на финансите.

 

Размерът на фискалния резерв към края на октомври е 14,3 млрд. лв. - 12,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Факторите за подобрението на бюджетната позиция са по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи.

 

Освен добрите параметри по приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,7% от прогнозния БВП. Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2016 г. са в размер на 28.289 млрд. лв. или 85,7% от годишните разчети.

 

Съпоставено с десетте месеца на 2015 г. приходите и помощите нарастват с 1.755 млрд. лв. (6,6%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2.067 млрд. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Изпълнението на годишните разчети при помощите към октомври е високо (97,3%) и се очаква в годишен план постъпленията от помощи да надвишат планираните. Общата сума на данъчните постъпления възлиза на 22.308 млрд. лв., което представлява 85,8% от планираните за годината приходи. Съпоставено с октомври 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,3%.

 

Приходите от преки данъци са в размер на 3.975 млрд. лв. или 84,8% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо октомври 2015 г. нарастват с 357.1 млн. лв. (9,9%). Приходите от косвени данъци са в размер на 11.471 млрд. лв., което е 86,5%. Съпоставено с края на месец октомври 2015 г. постъпленията в групата нарастват с 915,8 млн. лв. (8,7%). Постъпленията от ДДС за десетте месеца на годината са в размер на 7.276 млрд. лв. или 86,5% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година приходите от ДДС нарастват с 613.4 млн. лева.

 

Размерът на невъзстановения ДДС към края на октомври е 109,5 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 4.023 млрд. лв. (86,1% от разчетените за годината), като спрямо октомври 2015 г. нарастват със 7,5% или 281.3 млн. лева.

 

Постъпленията от мита са 144,6 млн. лв. или 96,4% от разчета за годината. Постъпленията от други данъци са в размер на 859.2 млн. лв. или 94,3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 млрд. лв., което представлява 84,1% от разчетените за годината.

 

Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,6% (320,4 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 3.504 млрд. лв., което представлява 78,2% изпълнение на годишните разчети или с 359,2 млн. лв. (11,4%) повече спрямо края на октомври 2015 година. Приходите от помощи към края на октомври са в размер на 2.476 млрд. лв. или 97,3 % от планираните за годината.

 

Разходите по консолидираната фискална програма към октомври 2016 г. възлизат на 24.854 млрд. лв., което е 71,4% от годишните разчети. За сравнение разходите към октомври 2015 г. са били в размер на 26.70 млрд. лева.

 

По-ниското усвояване на разходите през изминалите месеци на годината е свързано със забавяне при някои капиталови разходи, което се дължи на ниското усвояване през началния етап на изпълнение на проектите по новия програмен период и на изместване на голяма част от капиталовите разходи в края на годината.

 

Нелихвените разходи са в размер на 23.493 млрд. лв., което представлява 72% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към октомври са в размер на 21.729 млрд. лв., капиталовите разходи възлизат на 1.764 млрд. лв. Лихвените плащания са в размер на 673,2 млн. лв. или 83,9% от планираните за 2016 година. Частта от вноската на страната ни в бюджета на ЕС, изплатена към октомври е 687,7 млн. лв.

Станете почитател на Класа