Експат Капитал - стартира първия борсово търгуван фонд върху индекса SOFIX

Експат Капитал - стартира първия борсово търгуван фонд върху индекса SOFIX
  • Written by:  classa.bg**
  • Date:  
    01.09.2016
  • Share:

 Експат Асет Мениджмънт създаде и лицензира първия български борсово търгуван фонд (БТФ или ETF) върху индекса SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Инвестиционната цел на Фонда е да следва представянето на индекса SOFIX на Българската фондова борса – София (БФБ), като се придържа към метода на пълно физическо репликиране (т.е. ще инвестира само в акции от индекса, в пропорции, близки до тези на SOFIX).

 

Очакваме нашият фонд да стане най-ликвидният инструмент на БФБ в средносрочен план. Фондът има маркетмейкъри, които ще осигуряват на дневна база ликвидност при търговията с акции от фонда на борсата. Основните плюсове при инвестирането в борсово търгувани фондове са следните:

 

· Инструментът дава диверсифицирана експозиция към българския пазар: Фондът ще инвестира във всички компании от SOFIX, което ще доведе до по-нисък специфичен риск и по-ниска волатилност за инвеститорите

 

· Има маркетмейкъри за разлика от акциите на отделните компании от индекса, което гарантира по-добра ликвидност (наличие на близки котировки „купува" и „продава") на позицията във всеки един момент

 

· Спредът (разликата между котировките „купува" и „продава") на борсата е регулаторно ограничен до ниско максимално ниво (5%) – ограничение, което липсва при обикновените акции на борсата

 

· Борсово търгуваният фонд е по-прозрачен от всеки един отделен емитент – на сайта на Експат Капитал ще се публикува портфейлът на    Фонда във всеки един момент; инвеститорът ще има пълна информация какво купува и продава

 

· Самият Фонд не плаща данъци и печалбите от инвестициите в негови акции също не се облагат с данъци в България

 

· Фондът ще се търгува като обикновена акция на борсата

 

· Относително по-ниски разходи за инвестиция – разходите на Фонда за управление са 1% на годишна база

 

Ако инвеститорът желае да инвестира в български акции, смятаме, че Фондът е много добър инструмент за диверсифицирана експозиция към целия пазар. Бихме искали да отбележим, че ако инвеститорът вече притежава акции на български публични компании, Фондът ще му даде възможност да продаде акциите на единични компании (с цел да намали специфичния си риск към конкретни отделни фирми) и да закупи много по-диверсифициран и ликвиден инструмент, който следва общото развитие на българския капиталов пазар.

---------------------

Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по правило да се изкупуват обратно от Борсово търгувания фонд, ако инвеститорите не отговарят на условията за участие на първичен пазар, описани в Проспекта на фонда. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават.

Станете почитател на Класа