×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 268

БНБ праща одиторския доклад за КТБ в прокуратурата

  • Обезценката на активите на банката е 4,22 млрд. лева
БНБ праща одиторския доклад за КТБ в прокуратурата
  • Written by: 
  • Date:  
    22.10.2014
  • Share:

Към 30 септември 2014 г. общата сума на всички активи на Корпоративна търговска банка (КТБ) е в размер на 6,66 млрд. лева. Заключението на одиторските фирми е за необходимост от обезценки на активи на банката в общ размер на 4,22 млрд. лева. Това се казва в резюмето на доклада на анализа и оценката на активите на „Корпоративна търговска банка" АД (КТБ), извършени от одиторските фирми „Ърнст енд Янг одит" ООД, „Делойт България" ООД и „АФА" ООД, чието резюме бе публикувано на 22 октомври от БНБ.

 

Основните изводи в доклада са формулирани следните направления:

 

В процеса на отпускане на кредити липсва задълбочено проучване на кредитоискателите, отсъстват пълни анализи на бизнес планове и разчети относно проектите, обосноваващи финансирането.

Липсва контрол при учредяването и текущото наблюдение на договаряните обезпечения, като значителна част от тях са с пропуски при тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги прави нереализируеми. Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е само около 13 на сто.

Липсва текущо наблюдение и контрол върху дейността на кредитополучателите и целевото използване на средствата от отпуснатите кредити. Допускани са множество предоговаряния на кредити, без да са налице необходимите обосновки за това.

В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, целящи прикриване на същността на сделки и трансакции. Един от примерите за това е специфичният начин на кредитиране, опосредствано от „дружества със специална цел", холдинги и други подобни, с цел финансиране на придобиването на активи, не отговаря на стандартните и надеждни банкови практики.

 

Представяните от ръководството на банката преди нейното поставяне под специален надзор финансови и надзорни отчети пред управление „Банков надзор" на БНБ са били недостоверни и подвеждащи.

Поради гореизброените причини БНБ изпраща докладите на одиторите на вниманието на Софийска градска прокуратура, заявявят от ръководството на централната банка.

 

Управителният съвет на БНБ възложи на квесторите да осчетоводят изготвените в пълно съответствие със стандартите на международната финансова отчетност оценки и до 31 октомври 2014 г. да представят в БНБ съответните надзорни отчети, които са необходими за вземане на решенията, предвидени в Закона за кредитните институции.

 

Други решения, сред които преструктуриране и/или оздравяване на КТБ, са възможни, ако Народното събрание в рамките на законодателните си правомощия намери за уместно и приеме изменения и допълнения на действащото законодателство, включително и по отношение на ресурсното обезпечаване.

Read 1390 times

Станете почитател на Класа