Държавните бензиностанции няма да могат да се приватизират

Държавните бензиностанции няма да могат да се приватизират
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    23.05.2020
  • Share:

Новата „Държавна петролна компания“ няма да може да се приватизира и да изпада в несъстоятелност. Дружеството ще работи без печалба и ще получава трансфери от бюджета. Компанията ще може да създава търговски фирми за управление на бензиностанциите и на петролните бази, които ще получи от Държавния резерв чрез споразумение.

Това предвиждат промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които се предлага създаването на новото държавно дружество.

Срещу имущество, което е публична държавна собственост, не може да има принудително изпълнение, пише в документа, който е внесен в Народното събрание.

В проекта на правителството се предлага държавни бензиностанции да предлагат горива с минимална надценка. Принципал на компанията ще бъде икономическият министър, който ще назначава управителния съвет на дружеството.

До три месеца от вписването на „Държавната петролна компания“ в Търговския регистър тя трябва да подаде заявление за лиценз за данъчен склад в Агенция „Митници“. Компанията ще осъществява дейност като лицензиран складодържател и търговец на горива, ще управлява и държавния петролен резерв.

Компанията ще се финансира от собствени приходи, трансфери от държавния бюджет и други постъпления, посочва се още в предложените от кабинета текстове. 

В мотивите си към проекта за промени от Министерския съвет посочват,  че в условията на непредвидения форсмажор, предизвикан от пандемията на COVID-19, довел до въвеждане на извънредно положение в България, цените на бензиностанциите, само в рамките на два месеца, варираха между 1,39 и 2,10 лв./л за най-продаваните видове горива - бензин и дизел. По-специално, само за последната седмица на извънредното положение (от 04.05. до 10.05.2020 г.) при среднодневна цена на освобождавани от данъчен склад горива (бензин и дизел) - 1,32-1,33 лв./л, цените между различните икономическа оператори по бензиностанциите са останали в диапазона 1,39-1,89 лв./л. Разлика от 50 ст./л между предлаганите цени  при продажби на дребно се реализира при еднаква данъчна тежест, еднаква цена на суровината и сравнително еднакви цени при освобождаванията от данъчните складове.

С изграждането на данъчните складове, които ще бъдат в управление на държавното предприятие, съответно и на бензиностанции ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество, посочва още вносителят.

 

Основната дейност на предприятието ще бъде насочена към създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, както и на запасите от нефт и нефтопродукти.

Държавното предприятие ще управлява, поддържа и експлоатира предоставените му складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази), както и ще изгражда нови бази. Целта е да се постигне оптимизиране на дейностите по създаване и управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти и да се гарантира устойчивото им поддържане за целите на държавата и в изпълнение на европейското законодателство.

Законопроектът дава основна уредба на структурата и дейността на държавното предприятие. Предвижда се с правилник, приет от Министерския съвет, да се уредят цялостно устройството и дейността на предприятието и правомощията и задълженията на органите на управление.

Предвидена е възможността по решение на Министерския съвет предприятието да може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество – частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддържане, експлоатация и изграждане на складови бази за съхранение на нефтопродукти (петролни бази) и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива.

В мотивите към проекта се посочва, че създаването на държавното предприятие ще подобри дейността по създаване и управление на резервите и запасите от нефт и нефтопродукти чрез специализация на дейностите, концентрация на наличните ресурси и развитието на нови.

Наред с това се очаква изграждането на нови бази и бензиностанции да подобри и конкуренцията на пазара на горива в страната, което не само ще бъде в полза и на крайните потребители, но ще представлява и мярка за увеличаване на броя на данъчните складове в сектора на горивата.

Предлаганият проект е в съответствие и с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията, че данъчните складове са една от най-големите бариери за навлизане на пазара. Със създаването на данъчни складове, управлявани от държавното предприятие, ще се осигури наличието на повече свободни вместимости в данъчните складове, което ще улесни търговията, тъй като създаването на собствен данъчен склад изисква първоначална инвестиция, непосилна за повечето търговци и отнема сериозен финансов и административен ресурс, пише още в документа.

В тази връзка се предвиждат отменяне на специалния ред за лицензиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като управляваните от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ данъчни складове ще подлежат на регистрация по общия ред на закона. Тези данъчни складове ще могат да се ползват от доставчиците на горива при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност. Целта е държавата да участва на пазара на горива като доставчик на този вид акцизна стока, което ще доведе до повишаване на конкуренцията на търговията на едро и дребно с горива, както и на предлагане на услугите от лицензираните складодържатели, изтъква се в мотивите към проекта.

 

С предложените промени се въвежда задължение за лицензираните складодържатели при наличие на складов капацитет и при поискване от лице вложител те да съхраняват в данъчния склад енергийни продукти, собственост на лицето. Митническите органи ще извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет към момента на отказа в случай на такъв.

Контрол върху задължените лица относно изпълнението на задълженията им по създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на запасите по този закон се осъществява от директора на Агенция „Митници“ или от оправомощени от него служители на Агенция „Митници“.”

Припомняме, че предложението на правителството е за създаване на Държавна петролна компания, която да управлява 100 бензиносотанции в цялата страна.

Идеята не срещна одобрение от икономисти и експрети, които обясниха, че със създаването на подобна структура няма да се решат проблемите на пазара на горива в страната.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извърши внезапна проверка на място в офиса на Българската петролна и газова асоциация.

Преди месец Комисията за защита на конкуренцията започна проверка за това как се определят цените на масовите автомобилни горива. Беше обявено, че ще бъдат проверени всички етапи - от производството до бензиностанцията. Повод за образуваното производството e постъпил сигнал от Върховната административна прокуратура (ВАП), според който има несъответствие между значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб (с 47,4% според Агенция „Митници”) през март и намаляването на цените на дребно на горивата у нас (с около 11%).

Целта е да се свали напрежението по отношение цената и качеството на горивата и да изпълним европейски директиви, коментира миналата седмица министърът на икономиката Емил Караниколов. Дружеството ще спазва всички правила на конкуренцията. Ще има по-ясен конкурент на пазара, така че цените да са ясни и качеството на горивата да се контролира. Държавата ще бъде равноспоставен играч. Това ще направи сектора доста по-предвидим, каза министърът.

Ще има още един играч на пазара като гаранция за конкурентност на сектора. Когато се включи държавата със свои обекти за търговия с горива и при продажба с минимална надценка, ще бъде добре за всички, допълни тогава вицепремиерът Томислав Дончев. Предложението не е нелиберално, полза ще имат потребителите. Обектите няма да имат никакво предимство, заяви вицепремиерът.

 

 

Евгения Маринова, редактор Миглена Иванова

Станете почитател на Класа