EMI: Какви цени на електроенергията може да очакваме на свободния пазар?

EMI: Какви цени на електроенергията може да очакваме на свободния пазар?
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    07.07.2020
  • Share:

Съгласно последните промени в Закона за енергетика, небитовите потребители на ниско напрежение ще трябва да напуснат регулирания пазар и да сключат договори с нови доставчици на електрическа енергия до края на месец септември 2020 г. Това ще доведе до промяна на един от елементите на сметката им, а именно  - на цената за енергия (обикновено досега изчислявана по фиксирана дневна и нощна тарифа), която ще бъде предмет на свободно договаряне. Останалите елементи няма да бъдат променени – това са цени за достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа и цена задължения към обществото, които са регулирани и се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). И накрая, не трябва да се забравя и ДДС и акциз в крайната сметка, посочват от Институт за енергиен мениджмънт (EMI). 

Връзката цени на едро – цени на дребно на енергията

Доставчиците/търговците на електрическа енергия на дребно формират собствен портфейл от енергия, осигурена от свободния пазар по цени на едро. Портфейлът на търговците обичайно се състои от сключени фючърсни договори за доставка на енергия и на закупени количества електроенергия от борсата - пазар „ ден напред“ и пазар „в рамките на деня“. Целта на всеки от тях е чрез комбинация от дългосрочни и краткосрочни продукти да балансира количествените и ценови рискове и да предложи атрактивни конкурентни оферти на съответна целева клиентска група.

Борсовите цени, най вече цените на пазарните сегменти „ден напред“, са волатилни и реагират незабавно на краткосрочни тенденции и случайни събития. Практиката показва, че по-голямата част от енергията се осигурява посредством двустранни договори, при които доставчиците на енергия сключват сделки за по-дълги времеви периоди с оглед именно да бъде хеджиран рискът от непредвидимостта на пазарите „ден напред“.

От количествените и ценови характеристики на портфейла на търговците на дребно зависи какви ще са техните ценови предложения към потенциалните клиенти. За крайните клиенти/потребители именно предложенията на търговците представляват пряк интерес. Пазарът на едро остава за тях до голяма степен непознат и безинтересен. Доколкото обаче цените на дребно представляват функция от цените на едро, познаването на техните специфики и проекции може да подпомогне крайните потребители при подбора на най-изгодната оферта и ще ги предпази от несполучлив избор на изглеждащи атрактивно, но нереалистични оферти.

Скъпо през зимата, евтино през пролетта

Факторите, които оказват натиск върху цените на енергията в посока надолу, са обичайните за всеки пазар, а именно - намалено търсене и/или повишено предлагане. В случая за България и региона това е обикновено ситуацията през второто/третото тримесечие на годината - повишено производство на хидроенергия при пълноводие, съчетано с намалено търсене на енергия заради по-високите температури. Повечето слънчеви дни през преходните сезони водят до повишено предлагане на енергия от соларните мощности, което е също предпоставка за по-ниски цени.

Обратно, първото и четвъртото тримесечие се характеризират обичайно със значително по-високи цени поради повишено търсене на енергия за отопление, особено при по-студени зими. В тези месеци промените в предлагането – например дори при планирано изключване на базови мощности - води до неочаквано високи ценови нива.

Разбира се, икономическата активност оказва съществено значение. Например, изолацията заради пандемията, съответно икономическата несигурност и намаленото потребление, доведоха до необичайно ниски цени на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) от март насам. Моментната снимка на цените на пазар „ден напред“ изглежда примамлива за потребителите, на които предстои да преминат от регулиран на свободен пазар. Но не бива да се забравя, че тя е „моментна“ – наблюдава се тенденция на връщане към нормалните ценови нива преди изолацията.

 

 

 

Какви ще са цените на едро през следващите 12 месеца?

Цените на електроенергийните пазари в Европа до края на годината и през първата половина на следващата година, освен от обичайните фактори, ще зависят и от разпространението и задълбочаването на пандемията от COVID-19. Част от прогнозните сценарии включват бързо V-образно възстановяване на икономическите пазари, което ще повлияе за възстановяване на търсенето енергия в Европа. Други сценарии предвиждат бавно икономическо възстановяване, съответно по-свито потребление на електроенергия и по-бавен ценови растеж.

Прогнозите за движението на цените на едро на енергията в България, основани на цените на фючърсите в региона, са за повишение през следващите 12 месеца. В ценовия доклад на КЕВР са публикувани данни за осреднените стойности на фючърсните сделки за следващите тримесечия:

Графиката нагледно показва описаната по-горе закономерност на движението на цените на едро в региона – по-високи цени през четвърто и първо тримесечие поради по-високо търсене и най-ниски цени през второ тримесечие поради свито търсене и повишено предлагане.

На тази основа КЕВР е определила референтна пазарна цена за годишния период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 20212 г. в размер на 90 лв за мегаватчас.

А цените на дребно? Какви ще са ценовите оферти на търговците?

Излизащите за първи път на свободен пазар потребители на ниско напрежение вероятно ще предпочетат ценови оферти, които да са подобни на досегашните (в условията на регулирани цени) – фиксирани цени (лв/МВтч), които да не се променят в рамките на по-дълъг период. Трябва да е ясно, че за търговците този тип оферти са високорискови, поради което те ще са и релативно по-скъпи в сравнение с другите възможности. 

Относно ценовите параметри, добре е потребителите да използват за своя ориентация годишната референтна цена, определена от КЕВР с размер 90 лв/МВтч. Ако това е покупната цена, към нея търговецът ще добави своите разходи по договаряне, балансиране, отчитане, фактуриране, уреждане на взаимоотношенията с всички контрагенти по веригата – доставчици на енергия, мрежови компании, координатор на балансираща група. За тази своя “all inclusive” роля търговецът, разбира се, трябва да получи и заслужена печалба. Така че, потребителите могат да очакват оферти за годишна цена над 90 лв/МВтч с надбавка, в която търговеца ще калкулира своите разходи и възвръщаемост, включително рискова премия. В известна степен това ще зависи и от конкретния клиент – ако потреблението (товаров профил) му е предсказуемо; ако има устойчив бизнес; ако е коректен и редовно плаща сметките си, това ще намали риска за търговеца и надбавката над цената на едро.  И обратно.

При избор на  по-кратки периоди за договаряне, например за три месеца, потребителите трябва да очакват по-високи ценови оферти за четвъртото тримесечие на 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. поради очакваното движение на цените на едро към нива от над 100 лв/МВтч за този период, както и поради по-високите рискове за недостиг на енергия. За второ и трето тримесечие обаче, поради спадащите цени на едро могат да се очакват с над 20 лв/ МВтч по-евтини ценови оферти

На другия край на скалата на възможните ценови схеми са активните потребители. Ако потребителят има умен електромер, той може да намали сметките си чрез активно управление на своето потребление, при което вероятно ще предпочете друг тип ценова оферта – основана, например, на фактическите часови цени на пазар „ден напред“ на БНЕБ. Този избор ще доведе до пренасочване на ценовия риск от търговеца към клиента, съответно до намаляване на премията на търговеца на дребно. В тази ситуация, обаче клиентът трябва да поеме своите отговорности и рисковете на волатилните цени и променящите се сметки за електрическа енергия.

Вариациите между отговорността на търговеца на дребно и на клиента определят широк спектър на възможни ценови схеми и оферти. Поемането на повече рискове и отговорности от страна на клиента изисква време за създаването на двете ключови предпоставки – умни електромери и информираност.

Действалите до края на юни среднопретеглените регулирани цени на енергията за небитови потребители на ниско напрежение са в диапазона от 97 до 107 лв/МВтч за различните снабдители. Ценовите проекции за предстоящия едногодишен период, описани по-горе, не дават основания да се очакват съществени ценови повишения при преминаването на тези потребители към свободен пазар.

 

Екип на Investor.bg

Станете почитател на Класа