Новата мегаагенция ще поддържа публичен регистър за държавните предприятия

Новата мегаагенция ще поддържа публичен регистър за държавните предприятия
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    21.02.2020
  • Сподели:

Мегаагенцията за държавните предприятия ще поддържа публичен регистър на дружествата с данните за тях, бизнес програмите им и тяхното изпълнение, отчети, прилагани счетоводни стандарти и т.н. Публично ще се оповестяват тримесечни и годишни отчети, счетоводни баланси, анализи на дейността, доклади на одитори, други доклади и декларации.

Това предвижда проект на правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, предложен от Министерството на финансите.

Investor.bg припомня, че правителството реши през май 2019 г. да обедини държавните агенции за приватизация и инвестиции в една мегаагенция за публичните предприятия и инвестициите. Промените в Закона за публичните предприятия, предложени от кабинета, депутатите приеха окончателно в края на септември 2019 г. 

България б поела ангажимент пред Европейския съюз да подобри управлението на държавната собственост и да гарантира, че политици няма да се намесват в държавните дружества. Ако законът не бе приет, това би означавало и отлагане на влизането в ERM II, т.нар. чакалня за еврозоната. За да отговорят на изискванията на Брюксел, министерствата на икономиката и финансите разработиха нов проектозакон за държавните предприятия. В него икономическото ведомство сложи и допълнение, с което да отпадне забраната за приватизация на определени държавни дружества и обособени части от тях, както и създаването на мегаструктурата, която да обедини Агенцията за инвестиции с тази за приватизация и следприватизационен контрол.

До 12 януари т.г. трябваше да са готови правилникът за дейността на новата Агенция и правилникът за прилагането на закона, но министерствата на икономиката и финансите, които трябваше да ги предложат, се забавиха. Обществените обсъждания на двата документа ще текат до края на февруари – началото на март, т.е. ще могат да влязат в сила вероятно до края на третия месец от годината. Документите са публикувани на портала за обществени консултации strategy.bg.

През тази година Агенцията, която явно ще се структурира бързо, има две основни задачи. До края на октомври институцията ще трябва да представи първия си годишен обобщен доклад за публичните предприятия, а до края на тази година – да изготви план за извършването на оценки за представянето на предприятията през 2021 г.

Функции на мегаагенцията

Новата Агенция за публичните предприятия получава 65 щатни бройки за персонал, разпределен в 5 дирекции, предвижда проектът на правилник за дейността и.

Структурата ще разработва политиката за участието на държавата в публичните предприятия в сътрудничество с органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия. Политиката ще се одобрява от Министерския съвет. При актуализации на политиката за публичните предприятия ще се провеждат обществени консултации, предвижда проектът на правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Агенцията ще оценява бизнес програмите на предприятията и тяхното изпълнение, ще координира държавната политика за публичните предприятия и ще организира и осъществява приватизация, както и следприватизационен контрол. Всички приватизирани предприятия, части от предприятия и активи също ще се включат в публичен регистър.

 

Новата мегаагенция ще поддържа публичен регистър за държавните предприятия

 

 

Министерският съвет ще решава за участието на държавата в предприятия, както и за тяхното преобразуване и прекратяване, допълва се в правилника.

Прозрачност и отчетност – водещи принципи

И в двата документа се залагат прозрачност, отчетност, еднакво третиране на съдружници и акционери, достъп до дългово финансиране при пазарни условия, провеждане на конкурси за управители, които ще се номинират и избират от специална комисия. Членовете на управителните органи трябва отговарят на определени критерии за професионален опит, образование и квалификация, репутация, други умения.

В 30-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25 април на следващата година, публичните предприятия представят в Агенцията за публичните предприятия и контрол, чрез електронно-информационна система, тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността си, изготвени в съответствие с глава седма „Публично оповестяване“.

В срок до 30 юни на годината, следваща отчетния период, публичните предприятия представят в Агенцията за публичните предприятия и контрол, чрез електронно-информационна система , одитираните годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани) заедно с одобрените бизнес програми, както и отчети за степента на изпълнение на показателите, заложени в бизнес програмите.

До изграждането на електронната система документите ще се изпращат към Търговския регистър по електронна поща, предвиждат текстовете.

Големите публични предприятия с нетна балансова стойност на активите не могат да държат повече от 25 на сто от парите си в една банка. Правилото няма да се прилага за държавната банка (Българската банка за развитие - бел.авт.), както и за предприятия, които управляват европейски пари

Продажбата на имоти на публичните предприятия ще е чрез електронен търг, а на дълготрайни материални активи – с търг или конкурс. Търгове и конкурси ще се провеждат и при отдаване на имоти под наем и сключване на договори за застраховки. Цените на активите ще се определят от независим оценител.

 

 

Миглена Иванова, редактор Бойчо Попов

Станете почитател на Класа