Готов е планът за разпределение на квотите за търговия с парникови газове

Готов е проектът на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за участие на България в Европейската схема за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. , съобщават от пресцентъра на министерството на околната среда и водите.
Документът е публикуван на страницата на МОСВ в раздел „Ключови теми”, подниво „Изменение на климата”. Целта е представители на бизнеса и заинтересовани страни да изпратят коментари, забележки и предложения в срок до 17 септември т.г., които ще бъдат разгледани и отразени в документа на предстоящо заседание на Междуведомствената работна група на 23 септември т.г.
Разработването на Националния план за разпределение на квоти се координира от междуведомствена работна група, която възобнови работата си в средата на август по разпореждане на министър Нона Караджова.
Националният план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г. е приет от МС през март 2007 г. и е критикуван от Европейската комисия. С цел да се преодолее почти двегодишното изоставане, за което представителите на отделните браншове остро критикуваха МОСВ заради бездействието му през последните години, междуведомствената работна група се зае срочно да преработи Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008-2012 г., за да бъде предложен за одобряване от Министерския съвет и повторно представен за одобрение в ЕК. Едва след одобряването на плана от ЕК операторите на българските инсталации, попадащи в обхвата на схемата, ще имат възможност да участват реално в търговията в рамките на Общността.
Съставът на работната група беше актуализиран с цел представителите на бизнеса да имат активна роля в разработването на документа. Освен Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на финансите, Националния статистически институт, в работната група участват и неправителствени организации: Българска Стопанска Камара и браншовите организации на попадащите в обхвата на схемата браншове – Българска асоциация на циментовата индустрия, Българска браншова камара на енергетиците, Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост, Стъкларска индустрия, Браншова камара на черната и цветна металургия, Българска камара на химическата промишленост, Български съюз на керамиците.
МОСВ пое ангажимент за пълна обективност и прозрачност в процеса на разпределение на квотите за търговия с емисии. Очаква се през октомври планът да бъде предложен за одобрение от МС, преди официалното му изпращане на ЕК.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа