Бюджетът е на дефицит

По данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) още в средата на месец юли бюджетът е на дефицит. По оперативни данни бюджетното салдо по КФП към 17 юли 2009 г. е отрицателно и е в размер на 202,1 млн.лв., съобщават от пресцентъра на министерството на финансите.
Към края на месец юли дефицитът вече е достигнал 372,4 млн. лв., потвърждавайки очакванията за увеличените разходи в периода до изборите, както и значителните по размери поети ангажименти, които допълнително ще затруднят изпълнението на бюджета до края на годината.
Общият размер на приходите и помощите по консолидираната фискална програма за седемте месеца на 2009 г. е в размер на 14 819,2 млн. лв., което е 83,4 % от разчета за периода. Изпълнението на приходите, спрямо консолидираните разчети към Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., е 45,5 %. Постъпленията представляват 90,1 % от тези за същия период на миналата година.
Разходите по консолидирания бюджет за изминалите седем месеца на годината са в размер на 15 191,5 млн. лв., което е 50 % от годишния разчет. Увеличението спрямо същия период на миналата година е с 24,3 %, като този темп не съответства на значителното изоставане в бюджетните приходи. Това се потвърждава и при съпоставката на извършените като относителен дял от БВП разходи, които за седемте месеца на 2009 г. представляват 23,8 % при 18,3 % (2008 г.) и 19,1 % (2007 г.). В относителен дял за първите седем месеца на 2009 г. направените разходи са с 30 % повече, спрямо същия период на 2008 г.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа