Редовен трудов договор за работа в чужбина

Редовен трудов договор за работа в чужбина
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    13.02.2018
  • Сподели:

Във връзка с последните сигнали в медиите за нередности при изпращане на български работници във Великобритания, Главната инспекция по труда (ГИТ) напомня отново, че при използване на фирми посредници и на предприятия, които осигуряват временна работа, трябва да се направи справка в специалните регистри дали същите имат регистрация. Това се посочва в съобщение на пресцентъра на ГИТ.
Списъците с регистрираните фирми са публични и могат да бъдат открити на сайта на Агенцията по заетостта. При командироване под ръководството и контрола на работодател, с когото хората имат сключен трудов договор, трябва да се провери дали предприятието, което командирова, има същата дейност и в България. Ако то не развива такава и се сключва договор с лицето само за да бъде командировано в чужбина, това е сигнал за измама.
В българското законодателство има категорични текстове, които задължават и посредниците, и командироващите дружества, в т.ч. и предприятията, осигуряващи временна работа, да договарят и осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.
При осигуряване на работа чрез фирма посредник търсещите работа трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодател в приемащата държава. Трябва да има сключен посреднически договор между фирмата и търсещия работа. Хората трябва да бъдат предварително запознати писмено с условията на работа в държавата, където ще бъдат изпратени, и с данните на работодателя . Трябва да се тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език. Най-често се изготвят двуезични договори, в които трябва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивките и отпуските и др., включително и за чия сметка са разноските по пътуването, както и други разходи.
На хората може да бъде осигурена заетост в чужбина и чрез изпращане от предприятия, които осигуряват временна работа, в предприятие ползвател в друга страна членка или чрез командироване от работодател, под негово ръководство и контрол, по договор за подизпълнение. Редът и условията за командироване и изпращане в тези случаи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С нея се регламентират задължителните условия, които трябва да бъдат договорени с работника в допълнително споразумение - при командироване, или директно в трудовия договор - при изпращане от предприятието, осигуряващо временна работа .
Според резултатите от контролната дейност на ГИТ в последните години работници се изпращат в чужбина основно чрез командироване. Сигналите са най-вече за неспазено изискване възнагражденията да бъдат равни поне на минималните в приемащата държава. Друго често нарушение е, че в трудовите договори с предприятия, които осигуряват временна работа, а при командироването - в допълнителните споразумения, не се уговарят всички условия, които се изискват според Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Прочетена 178 пъти

Станете почитател на Класа