НСИ: Работната заплата намалява от 657 лв. на 649 лв.

НСИ: Работната заплата намалява от 657 лв. на 649 лв.
  • Публикувана от: 
  • Дата:  
    14.11.2014
  • Сподели:

През третото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 195 лв. и спрямо третото тримесечие на 2013 г. намалява с 3.7%, съобщиха от НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.3%), следвани от доходите от пенсии (26.2%), дохода от самостоятелна заетост (8.1%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (3.1%). Спрямо третото тримесечие на

2013 г. по-съществено нараства относителният дял на дохода от работна заплата - с 1.4 процентни пункта, и на доходите от пенсии - с 1.1 процентни пункта. В номинално изражение през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение с третото тримесечие на 2013 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: Работната заплата намалява с 1.2% (от 657 лв. на 649 лв.). Доходът от самостоятелна заетост нараства с 2.5% (от 94 лв. на 97 лв.). Доходите от пенсии остават без промяна. Доходите от социално осигуряване и социални помощи нарастват с 9.1% (от 34 лв. на 37 лв.).

През третото тримесечие на 2014 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 97.9%, а делът на дохода от натура е 2.1%. Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2014 г. е 1 147 лв. и остава почти без промяна спрямо същото тримесечие на 2013 година. При формиране на общия разход на домакинствата най-голям дял имат разходите за храна и жилище - 49.3% от всички разходи, и разходите за транспорт и съобщения - 11.8%.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки - 379 лв. средно на лице в домакинството за третото тримесечие на 2014 година. Като абсолютни стойности те намаляват с 2.2% спрямо третото тримесечие на предходната година, а относителният им дял в общия разход представлява 33.1% и намалява с 0.8 процентни пункта на годишна база.

През третото тримесечие на 2014 г. домакинствата са изразходвали по 187 лв. средно на лице от домакинство за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома. Относителният дял на тези разходи е 16.2% от общия разход, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на 2013 година.

Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения през третото тримесечие на 2014 г. се увеличават спрямо третото тримесечие на 2013 г. със 7.9% и достигат 136 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 1.0 процентен пункт и представлява 11.8% от общия разход на домакинствата.

Разходите за здравеопазване се повишават от 52 лв. през третото тримесечие на 2013 г. на 57 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2014 г., а относителният им дял се увеличава с 0.5 процентни пункта и представлява 5.0% от общия разход.

Разходите за алкохолни напитки и цигари през третото тримесечие на 2014 г. възлизат на 49 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.2% и остава без промяна в сравнение с третото тримесечие на 2013 година.

Разходите за облекло и обувки се увеличават от 39 лв. средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. на 45 лв. през третото тримесечие на 2014 г., а относителният им дял в общия разход нараства с 0.5 процентни пункта до 3.9%.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 година. Най-съществено намалява потреблението на зеленчуци - от 30.3 на 28.4 кг, и на хляб и тестени изделия - от 24.5 на 22.9 кг. Без промяна остава консумацията на месо, месни произведения, зрял фасул и захар.

Станете почитател на Класа