Печалбата на банките за девет месеца намаля с над 55% на годишна база

Печалбата на банките за девет месеца намаля с над 55% на годишна база
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    31.10.2020
  • Сподели:

Към 30 септември печалбата на банковата система е 701 млн. лв., или с 55,2% (569 млн. лв.) по-малко от отчетената за първите девет месеца на миналата година, показва банковата статистика. Спадът се дължи на извънредната ситуация заради коронавируса при по-слаба икономическа активност.

От централната банка обявиха, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на септември са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81,5%) спрямо отчетените за деветте месеца на миналата година (346 млн. лв.).

Към 30 септември активите на банковата система достигат 119,2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3,9 млрд. лв. (3,4%). В структурата на балансовите активи делът на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ в края на периода е 20%, на портфейлите с ценни книжа – 14,9%, а на кредитите и авансите – 60,4%.

В централната банка изчисляват, че ликвидният буфер на банковата система в края на септември е 32,4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 12 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е 268,7% (при 258% три месеца по-рано).

Банковата статистика показва, че брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5,895 млрд. лв. като намаляват в сравнение с края на юни, когато бяха 6,017 млрд. лв. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7,78% (при 8,11% в края на юни).

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на тримесечието е 6,06% (при 6,37% в края на юни).

Тримесечен спад се наблюдава и в нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за тази класификационна категория). В края на третото тримесечие тя е 3,164 млрд. лв., докато в края на юни беше 3,250 млрд. лв.). В БНБ пресмятат, че делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 4,39% (при 4,60% в края на юни).

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие на тази година се увеличават с 1,6 млрд. лв. (2,1%) и в края на септември са 75,7 млрд. лв.

Вземанията от кредитни институции на тримесечна база нарастват с 271 млн. лв. (3,8%) до 7,5 млрд. лв. 

Брутният кредитен портфейл на банковата система е увеличен с 1,3 млрд. лв. (1,9%) до 68,3 млрд. лв. в края на септември.

През тримесечието нарастват кредитите за домакинства (с 621 млн. лв., 2,5%), за фирмите (с 532 млн. лв., 1,5%), за сектор държавно управление (със 124 млн. лв., 12,9%) и за други финансови предприятия (с 16 млн. лв., 0,3%).

Депозитите в банковата система в края на септември са 101,1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3,4 млрд. лв. (3,5%). Нарастване има при влоговете на бизнеса (с 2591 млн. лв., 9,3%), на домакинства (с 830 млн. лв., 1,4%) и на кредитни институции (със 188 млн. лв., 4,3%).

Намаление се наблюдава при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв., 7,8%) и на други финансови предприятия (с 1 млн. лв., 0,04%).

Собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава през тримесечието с 366 млн. лв. (2,5%) и в края на септември възлиза на 15,1 млрд. лв.

От централната банка информират, че по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции заради икономическите последици от Covid-19, към 30 септември са подадени общо 124 950 искания за задължения с брутна балансова стойност 9,998 млрд. лв.

От тях са одобрени 106 481 броя за 9,023 млрд. лв. Фирмите са заявили 14 343 броя за 7,711 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 165 броя за 6,976 млрд. лв. От домакинствата са подадени 110 607 искания за 2,287 млрд. лв., от които са одобрени 93 316 броя за 2,047 млрд. лв.

Спрямо 31 август общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2267, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 48 млн. лв.

Спрямо 30 юни общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава със 7982, а брутният размер на одобрените задължения нараства с 906 млн. лв.

Петя Стоянова, редактор Веселина Василева

Станете почитател на Класа