Fitch потвърди ‘BBB’ рейтинга на България с положителна перспектива

Fitch потвърди ‘BBB’ рейтинга на България с положителна перспектива
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    22.08.2020
  • Сподели:

Предвид изискването за участие на българския лев в ERM II за минимум две години и обичайния срок за оценка от 6 до 12 месеца според международната рейтингова агенция Fitch Ratings България може да приеме еврото най-рано през януари 2024 г. Това става ясно от поредната оценка на кредитоспособността на България ни от страна на агенцията.

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘BBB със стабилна перспектива. През април агенцията понижи перспективата от положителна на стабилна заради опасенията за влиянието на коронавируса върху икономиката. 

Fitch ревизира леко надолу прогнозата си за икономическия ръст на страната ни. Докато през април се очакваше спад от -5,1% за 2020 г. (предишен преглед: + 3,2%, текуща средна прогнозна стойност: -3,1%), то сега очакванията са за понижение от 5,7 на сто, отразявайки неблагоприятното въздействие на пандемията на коронавируса върху потреблението, инвестициите и износа.

Агенцията обаче сега е по-благосклонна за възстановяването и сега очаква ръст от 4,4 на сто за 2021 г. вместо досега предвиждания по-скромен ръст от 4,2 на сто.  

Рейтингът на страната ни е бил подкрепен от силните външни и фискални баланси, както и от благонадеждната рамка на политиката, подкрепена от членството в Европейския съюз и дългогодишното функциониране на валутния борд. Факторите, ограничаващи рейтинга, са както по-ниските равнища на доход в сравнение с държави със същия рейтинг, така и неблагоприятните демографски фактори, които биха могли да ограничат растежа и да окажат натиск върху държавните финанси в дългосрочен план. Индикаторите за държавно управление са в съответствие с тези на страните със сходен рейтинг.


Стабилната перспектива отразява степента на икономическа устойчивост срещу пандемията от коронавирус, дължаща се на дългогодишната фискална стабилност, значителните по размер международни валутни резерви и възможността за съществени трансфери от ЕС през прогнозирания период. Влизането на страната във Валутния механизъм II (ERM II) и постепенният процес по подготовка за приемане на еврото също ще спомогнат за поддържането на макроикономическа и фискална стабилност в контекста на негативните рискове пред растежа и нарастващата политическа несигурност.

Според Fitch приемането на България в ERM II и Банковия съюз през юли 2020 г. е важно постижение, което обхваща двугодишен процес на успешно прилагане на реформи и подобряване на устойчивостта на банковия сектор. То също така отразява ангажимента, поет от държавите и институциите от еврозоната, към разширяване на обхвата на еврото във време, в което макроикономическите и политическите рискове значително нараснаха в Европа. Оттук нататък фокусът ще бъде насочен към спазването на критериите за конвергенция, както и към другите специфични за България ангажименти, които включват продължаване на усилията за реформи, сред които подобряване на рамката за борба с прането на пари. Като част от процеса на присъединяване към ERM II България проведе обширни антикорупционни и съдебни реформи, а властите също така поеха ангажимент да направят допълнителни подобрения в тази област.  

Според Fitch приемането на еврото е като цяло положително събитие за кредитоспособността на дадена държава. При всички останали равни условия агенцията би могла да увеличи рейтинга с две степени между присъединяването към ERM II и присъединяването към еврото. Съществува обаче несигурност кога България ще изпълни всички критерии за членство, включително неколичествените ангажименти и / или изискването за "ценова стабилност" предвид разликата в растежа с еврозоната.

За да увеличи рейтинга по време на престоя на България във валутния механизъм, агенцията ще има нужда от по-голямо доверие за вероятния момент на приемане на еврото и доколко то ще компенсира рисковете, произтичащи от пандемията и вътрешната политическа несигурност.Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга са: намаляване на макроикономическите и фискални рискове и подобряване на очакванията за растежа след COVID-кризата, който от своя страна допълнително ще подкрепи и публичните финанси; напредък за присъединяване към еврозоната, както и подобряване на потенциала за растеж. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга са продължително нарастване на държавния дълг, материализиране на условните задължения в публичните финанси, съществено влошаване на перспективите за растеж, възникване на значителни външни дисбаланси и/или влошаване на външната конкурентоспособност. 

Според Fitch съществува несигурност относно средносрочното въздействие на настоящата криза върху икономиката на България, включително дълготрайните ефекти върху частните инвестиции (по-специално в секторите на услуги като туризма) и дали демографските тенденции ще станат още по-предизвикателни. В крайна сметка обаче неотдавнашното споразумение за програмите за подкрепа на ЕС вероятно ще даде положителен тласък на растежа. България трябва да получи 29 млрд. евро (42% от БВП на 2019 г., най-високият дял в ЕС) през 2021-27 г. от следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и спасителната програма на ЕС. Ефективното използване на средствата, комбинирано с политики, които се справят със структурните ограничения, може да доведе до по-голям потенциал за растеж, компенсирайки прогнозирания рязък спад на населението в трудоспособна възраст.

Въпреки това обаче през последните месеци се влошава политическият климат, след като правителството беше подложено на натиск след редица протести, насочени основно към въпросите за върховенството на закона и корупцията в България. Това предизвика политическо напрежение, като премиерът Бойко Борисов предложи свикването на Велико народно събрание за изменение на конституцията отчасти за укрепване на съдебната система. Много е неясно дали това ще се случи, или управляващата партия ГЕРБ само се стреми да намали натиска за предсрочни избори (следващите парламентарни избори предстоят до март 2021 г.). 

Слабата подкрепа за традиционните партии (включително ГЕРБ) и появата на популистки фигури вероятно ще фрагментират вота на следващите избори, което усложнява изграждането на коалиция в момент, в който властите трябва да се справят със социалната и икономическата криза заради пандемията. Това също така повдига въпроси за вероятността и ефективността на реформите за справяне с проблемите на управлението. Въпреки това Fitch смята, че понастоящем има малко рискове за непрекъснатостта на икономическата политика (включително приемането на еврото), поради доказателствата за междупартийния консенсус за поддържане на паричната и фискална стабилност. 

 

Бойчо Попов

Станете почитател на Класа