БФБ ще изкупи обратно до 300000 собствени акции

БФБ ще изкупи обратно до 300000 собствени акции
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    30.07.2020
  • Сподели:

Българска фондова борса(БФБ) ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции, това реши днесОбщото събрание на акционеритенаинституцията. Решението предвижда Българска независима енергийна борса, еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, да изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка.

 

Срокът за обратното изкупуване е до 3 години,като за еднагодина не могатда се изкупятповече от 3% от акциите на дружеството.Изкупуванетотрябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция. Процедурата по обратно изкупуване на собствени акции е стандартна практика на публичните компании по света и в България. Чрез обратното изкупуване мениджмънтът на БФБдемонстрира пред инвеститорите своята увереност в бъдещото йразвитие, като в допълнение оказва подкрепа и върху цената на нейнитеакции, особено по време на сериознаволатилност на капиталовия ни пазар.Общото събрание възложи наСъвета на директорите даопредели конкретни дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай че в този срок не се изкупи максималния брой акции, Съветътна директорите по своя преценкаще можеда го удължи.Съветътна директорите щеизберелицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

 

Акционерите на БФБприеха докладана Съвета на директорите за дейността на дружествотопрез 2019г.;освободиха от отговорност членовете на СД за дейността по управление на дружеството през изминалата година; приеха отчета на Директора за връзки с инвеститорите; одобриха доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г. и заверения финансов отчетза изминалата година; приеха одитирания годишен консолидиран финансов отчет, годишния консолидиран доклад на СД за дейността и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания отчет на групата за 2019г.Общото събрание решисъщополовинатаот нетната печалба за 2019 г.след облагане с данъци, в размер на 201 709.66 лв.,да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0,0306 лв. на акция.

 

Останалите 50 %, в размер на 201 709.66 лв., се разпределят като допълнителнирезерви. Акционеритеприехагодишния отчет на Одитния комитет за 2019г.и избрахарегистриранияодитор АФА ООД да извърши одит и заверка на годишния финансов отчетна дружествотоза 2020г.

 

Общото събрание отложиизбора на членове на Съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от Министъра на финансите, в рамките на срока установен в Закона за публичните предприятия.Във връзка сприлагането на този закон беше отложено и приемането наполитиката за възнаграждениятана членовете на Съвета на директорите.За трета поредна година БФБ проведенай-важния си форум и по електронен път чрез платформата на Централен депозитар ЕПОС

 

За БФБ Българска фондова борса е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

 

Повече информация за БФБ на: www.bse-sofia.bg

Станете почитател на Класа