45% по-малко инвестиции у нас през първите пет месеца на годината

45% по-малко инвестиции у нас през първите пет месеца на годината
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    18.07.2020
  • Сподели:

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през май излезе на плюс с 24 млн. евро, докато преди година по данни на Българската народна банка вложенията излязоха на минус с 5,7 млн. евро. За първите пет месеца на тази година ПЧИ са 169,5 млн. евро -  с 44,7% (136,7 млн. евро) по-малко в сравнение с периода януари-май на миналата година, показват предварителните данни на централната банка.

 

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 24,8 млн. евро за първите пет месеца на тази година. Той е по-голям с 640,6 млн. евро от този за януари – май 2019 г., който е отрицателен в размер на 665,4 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,1 млн. евро, при положителен нетен поток от 2,6 млн. евро за януари – май 2019 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и достига 214,7 млн. евро, при положителна стойност от 265,6 млн. евро за януари – май 2019 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 20,5 млн. евро, при положителна стойност от 706 млн. евро за януари – май 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за първите пет месеца на тази година са от Германия (65,8 млн. евро) и Русия (55,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за периода януари – май възлиза на 34,7 млн. евро, при 150,5 млн. евро за януари – май 2019 г. Само през май нетният поток възлиза на 6,5 млн. евро, при 34,4 млн. евро за същия месец на 2019 г.

 

Станете почитател на Класа