Печалбата на банките падна с 4,2% през първото тримесечие

Печалбата на банките падна с 4,2% през първото тримесечие
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    01.05.2020
  • Сподели:

Печалбата на банковата система пада с 4,2% (13 млн. лв.) в сравнение с първите три месеца на миналата година и към 31 март е 296 млн. лв., показват данните на БНБ. В отчета влизат и дните след 13 март, когато в България беше въведено извънредното положение във връзка с разпространението на коронавируса.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 153 млн. лв. (при 86 млн. лв. година по-рано).

Балансовият капитал на банковата система в края на март възлиза на 14,6 млрд. лв. и през първото тримесечие нараства с 209 млн. лв. (1,5%) с основния принос на реализираната  печалба за този период.

В края на март активите на банковата система са 115,1 млрд. лв. и се увеличават спрямо края на декември 2019 г. с 0,8% (0,9 млрд. лв.).

През първото тримесечие на тази година нарастват позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, както и дълговите ценни книжа, а намаляват кредитите и авансите.

В резултат на динамиката делът на балансовата сума на кредитите и авансите в общите активи в края на март се понижава до 62,2%, този на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане се повишава до 18,7%, а делът на портфейлите с ценни книжа достига 13,4%.

В централната банка отчитат, че отношението на ликвидно покритие остава значително над регулаторното изискване и в края на март е 261% (при 269,9% три месеца по-рано).

В края на миналия месец ликвидният буфер е 28,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11,1 млрд. лв.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на март е 6 млрд. лв. (при 6,1 млрд. лв. в края на декември 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6,4% (при 6,5% три месеца по-рано).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) намалява до 3,1 млрд. лв. в края на периода, а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите се запазва – 3,5%.

Брутните кредити и аванси през първото тримесечие на 2020 г. отбелязват спад с 80 млн. лв. (0,1%) и в края на март са 94,4 млрд. лв.

При експозициите към кредитни институции през тримесечието е отчетен спад (с 3,4 млрд. лв., 23%), а при вземанията от централни банки – увеличение (с 2,6 млрд. лв., 19%). Във валутната структура на кредитите и авансите позициите в левове са 61,6%, тези, деноминирани в евро – 33,5%, а в други валути – 4,9%.

В БНБ изчисляват, че брутният кредитен портфейл на банковата система на тримесечна база нараства с 1,1% (0,7 млрд. лв.) до 67 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за домакинства (с 478 млн. лв., 2%), за фирмите (с 307 млн. лв., 0,8%), както и за сектор държавно управление (със 17 млн. лв., 1,9%).

Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 63 млн. лв., 1,4%).

Депозитите в банковата система в края на март достигат 97,5 млрд. лв., като през първото тримесечие на тази година нарастват с 0,3% (0,3 млрд. лв.).

Увеличават се спестяванията на домакинства (с 544 млн. лв., 0,9%), на сектор държавно управление (с 233 млн. лв., 8,8%), както и тези на други финансови предприятия (с 204 млн. лв., 5,9%).

Намаляват депозитите на бизнеса (с 589 млн. лв., 2,1%) и тези на кредитни институции (със 107 млн. лв., 2%).

Във валутната структура на общите депозити позициите в левове са 57,1%, тези в евро – 34,5%, а в други валути – 8,4%.

Петя Стоянова, редактор Божидарка Чобалигова

Станете почитател на Класа