Преките инвестиции в България за 11 месеца са на плюс с 989,2 млн. евро

Преките инвестиции в България за 11 месеца са на плюс с 989,2 млн. евро
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    18.01.2020
  • Сподели:

Нетният поток на преките инвестиции в България за 11-те месеца на миналата година е в размер на 989,2 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). На годишна база той е по-голям с 467,5 млн. евро (89,6%).

Само през ноември потокът на вложенията е положителен и възлиза на 36,7 млн. евро, като банковата статистика отчете, че към 30 ноември 2018 г. пак беше на плюс със 122,1 млн. евро.

 

 

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 411 млн. евро за януари – ноември 2019 г. Той е по-нисък с 651,4 млн. евро, отколкото за същия период на  2018 г., когато беше положителен в размер на 240,4 млн. евро.

 

 

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 4 млн. евро, при положителен нетен поток от 17,9 млн. евро за януари – ноември 2018 г., показват изчисленията на централната банка.

Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти по страни имат Германия (1,2 млн. евро), Нидерландия (0,6 млн. евро), а Украйна и Латвия – по 0,5 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 81,2 млн. евро, при положителна стойност от 312 млн. евро за периода януари – ноември 2018 г.

За 11 месеца нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 1,319 млрд. евро, при отрицателна стойност от 30,8 млн. евро за периода от януари до ноември 2018 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2019 г. са от Нидерландия (432,1 млн. евро), Германия (231,8 млн. евро) и Обединеното кралство (192,7 млн. евро).

Нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – ноември миналата година, по предварителни данни на БНБ, възлиза на 294,7 млн. евро, при 207,1 млн. евро за същия период на 2018 г. Само през ноември той е 3,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 15,4 млн. евро година по-рано.

Нетният поток на преките вложения в чужбина за 11-те месеца на 2019 г. е 294,7 млн. евро, докато година по-рано те бяха 207,1 млн. евро. Само през ноември той възлиза на 3,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 15,4 млн. евро година по-рано.

Размерът на преките инвестиции в страната към трето тримесечие на 2019 г. е 44,476 млрд. евро, при 42,831 млрд. евро в края на 2018 г.

Подстатия Дялов капитал и реинвестиране на печалба е в размер на 34,275 млрд. евро, като нараства с 558,6 млн. евро спрямо декември 2018 г., когато бяха 33,716 млрд. евро).

 

Станете почитател на Класа