Инвестиционните фондове увеличиха вложенията си с 10,6% към септември

Инвестиционните фондове увеличиха вложенията си с 10,6% към септември
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    22.11.2019
  • Сподели:

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 10,6% (418 млн. лева) на годишна база до 4,371 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, в края на септември миналата година те бяха 3,953 млрд. лева. В централната банка отчитат обаче тримесечно намаление от 1,9% (83,5 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 септември е 3,8%, докато преди година беше 3,6% и 3,8% към края на второ тримесечие на тази година.  В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 32 броя и в края на септември са 1096 броя, но на тримесечна база са с 20 фонда по-малко, което се дължи на намалението в броя на чуждестранните инвестиционни фондове. Към 30 септември чуждестранните фондове са 964 и отбелязват годишен ръст с 35 фонда. Местните фондове са 132 броя, като са намалели с три броя за една година, се вижда от банковата статистика.

Размер и структура на активите

Към края на септември 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,657 млрд. лева, като на годишна база се увеличават със 195,4 млн. лева (13,4%). В сравнение с три месеца по-рано активите се увеличават с 39,3 млн. лева (2,4%).

Към края на трето тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, които инвестират в акции, се повишават с 67,9 млн. лева (12,1%) до 629,3 млн. лева , докато преди година бяха 561,4 млн. лева. При балансираните фондове те се увеличават с 28,6 млн. лева (9,5%) до 329,4 млн. лева при 300,8 млн. лева към края на септември 2018 г. В сравнение с юни активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 1,1 млн. лева (0,2%), а на балансираните фондове се увеличават с 1,4 млн. лева (0,4%).

В централната банка пресмятат, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 98,9 млн. лева (16,5%) до 696,7 млн. лева към септември 2019 г., докато преди година бяха 597,8 млн. лева. На тримесечна база те нарастват с 39,1 млн. лева (6%). Активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 42% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 40,9% към септември 2018 г. и 40,6% към юни 2019 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38% от общата сума на активите към септември 2019 г. при относителен дял от 38,4% към септември 2018 г. и 39% към юни 2019 г.

                                           Активи на местните инвестиционни фондове
                                    Структура по видове според инвестиционната политика

 

Източник: БНБ.

 

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават за една година с 98 млн. лева (17,3%) до 665 млн. лева, депозитите намаляват със 133,3 млн. лева (36,7%) до 230,3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 223,4 млн. лева (64,7%) до 568,9 млн. лева.

 

В сравнение с юни инвестициите се повишават с 16,7 млн. лв. (2,6%), депозитите намаляват с 28,9 млн. лева (11,2%), а вложенията в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 57 млн. лева (11,1%).

Към края на септември най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40,1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 34,3% и депозитите – 13,9%, при съответно 38,8%, 23,6% и 24,9% към края на септември 2018 г.

Към юни най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 40,1%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 31,6% и депозити – 16% .

 

                               Активи на местните инвестиционни фондове
                                                      Структура по инструменти

 

Източник: БНБ.

 

Към края на трето тримесечие на тази година основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 57% и в евро – 35,1%, при съответно 64,2% и 27,5% към септември миналата година.

Към юни 2019 г. активите, деноминирани в български лева, са 59,6%, а тези в евро – 32,6%.

 

                                   Активи на местните инвестиционни фондове
                                                      Структура по валути 

 

Източник: БНБ.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември инвестициите в България растат на годишна база със 157,6 млн. лева (21,4%) до 895,4 млн. лева при 737,7 млн. лева към края на септември 2018 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 160,1 млн. лева (66.7%) до 400 млн. лева при 239,9 млн. лева към края на септември 2018 г.

В сравнение с юни вложенията в нашата страна се повишават с 20,7 млн. лева (2,4%), а тези в останалите страни от Европейския съюз се увеличават с 43,5 млн. лева (12,2%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 63,5% спрямо 68,1% преди година и 65,3% към юни 2019 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към септември 2019 г. е 28,4% при 22,2% към края на септември 2018 г. и 26,6% към юни 2019 г.

 

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фонд Географска структура 

 

Източник: БНБ


Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2,714 млрд. лева. Спрямо същия месец на миналата година те нарастват с 222,6 млн. лева (8,9%).

В БНБ пресмятат, че на тримесечна база размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява със 122,8 млн. лева (4,3%) от 2,837 млрд. лева)

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 133,7 млн. лева (7,2%) до 1,995 млрд. лева при 1,861 млрд. лева преди година.

 

Пасивите към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 98,8 млн. лева (23,5%) до 518,9 млн. лева в края на септември, като преди година те са били 420,1 млн. лева.

Спрямо второто тримесечие пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват със 155,7 млн. лева (7,2%), а задълженията към домакинствата се увеличават с 35,2 млн. лева (7,3%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (73,5%) и домакинствата (19,1%). Относителните дялове на двата сектора са съответно 74,7% и 16,9%, а към юни – 75,8% и 17%.

            Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове
                                              Структура по институционални сектори

 

Източник: БНБ

 

Към края на септември 2019 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,657 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 1,646 млрд. лева. Към края на трето тримесечие задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 1,596 млрд. лева (96,9%), а към сектор Останал свят са 50,5 млн. лева (3,1%).

Спрямо септември пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 186,7 млн. лева (13,2%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 3,5 млн. лева (7,5%).

По институционални сектори към септември 2019 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 62,5 млн. лева (12,9%) до 547,4 млн. лева, а към домакинствата нарастват с 49,9 млн. лева (7,8%) до 687,3 млн. лева.

На тримесечна база задълженията се увеличават с 37,9 млн. лева (2,4%) до 1,596 млрд. лева при 1,558 млрд. лева към юни 2019 г., а към нерезиденти нарастват с 0,7 млн. лева (1,4%), съответно до 50,5 млн. лева при 49,8 млн. лева към юни.

По институционални сектори към 30 септември спрямо 30 юни пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 19,2 млн. лева (3,6%), а задълженията към резиденти в сектора ноа домакинствата се увеличават със 17,6 млн. лева (2,6%).

 

                              Собствен капитал на местните инвестиционни фондове
                                        Структура по институционални сектори

 

Източник: БНБ.

 

Към края на септември 2019 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Домакинства и НТООД (41,7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33,2%), и Други ПФИ (9,1%). Техните дялове са съответно 43,8%, 33,3% и 7,8%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3,1% от общия размер на собствения капитал при относителен дял 3,2% към края на септември 2018 г. и 3,1% към юни тази година. 

 

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

 

Станете почитател на Класа