Печалбата на банките се увеличи с 4,2% до 1,3 млрд. лева в края на септември

Печалбата на банките се увеличи с 4,2% до 1,3 млрд. лева в края на септември
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    01.11.2019
  • Сподели:

В края на септември печалбата на банковата система е 1,3 млрд. лв., като расте с 4,2% (51 млн. лв.) на годишна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) към края на отчетния период са съответно 1,52% и 11,82%.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за деветте месеца на тази година възлизат на 346 млн. лв. (при 348 млн. лв. година по-рано).

Собственият капитал в баланса на банковата система към 30 септември достига 14,3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства с 1,3% (188 млн. лв.), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата.

През третото тримесечие на тази година активите на банките нарастват общо с 2,7% (2,9 млрд. лв.) и към края на миналия месец достигат 111,5 млрд. лв.

С близък тримесечен темп се увеличава балансовата сума на кредитите и авансите (с 2,8%, 2 млрд. лв.), портфейлите с ценни книжа (с 2,8%, 379 млн. лв.) и позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (с 3%, 540 млн. лв., при растеж на други депозити на виждане и парични наличности и намаление на парични салда в централни банки).

При тази динамика дяловете на трите групи активи в балансовото число са съответно – 65%, 12,7% и 16,7%, като остават сходни с отчетените за юни.

Ликвидният буфер в края на септември е 28,8 млрд. лв., като спрямо юни нараства с 970 млн. лв. (3,5%), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10,9 млрд. лв., или с 230 млн. лв. (2,2%) повече спрямо края на предходното тримесечие.

Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 264% (при 260,6% към края на юни).

Сумата на брутните кредити и аванси в края на септември е 93 млрд. лв. – с 2,5 млрд. лв. (2,7%) по-голяма, отколкото в края на юни.

През третото тримесечие в средствата при централни банки има намаление със 174 млн. лв. (1,4%), а във вземанията от кредитни институции – увеличение с 1,2 млрд. лв. (8,2%).

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за периода с 1,4 млрд. лв. (2,3%) до 64,6 млрд. лв.

В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. (2,9%), за нефинансови предприятия с 580 млн. лв. (1,6%), за други финансови предприятия със 166 млн. лв. (4,7%) и за сектор държавно управление – с 26 млн. лв. (3,3%).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6,873 млрд. лв. (при 6,478 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7,4% (при 7,2% в края на юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3,515 млрд. лв. (при 3,199 млрд. лв. към края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите възлиза на 3,9% (при 3,7% в края на юни).

Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2019 г. нарастват с 3% (2,7 млрд. лв.) до 94,5 млрд. лв.

Увеличение има при спестяванията на фирмите (с 8,3%, 2.1 млрд. лв.), на домакинствата (с 1,6%, 896 млн. лв.) и на кредитните институции (със 7,2%, 383 млн. лв.).

В централната банка отчитат намаление при депозитите на секторите държавно управление (с 13,4%, 355 млн. лв.) и други финансови предприятия (с 8%, 299 млн. лв.).

 

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа