За половин година застрахователните брокери са събрали над 745 хил. лв.

За половин година застрахователните брокери са събрали над 745 хил. лв.
  • Автор:  investor.bg
  • Дата:  
    31.08.2018
  • Сподели:

Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери към края на юни е в размер на 745 590 хил. лв. Това е с 20% повече отколкото година по-рано, когато брокерите са събрали 618 хил. лв., показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

От посочените 745 590 хил. лв., 663 762 хил. лв. са в полза на български застрахователи, а 81 827 хил. лв. са реализирани от застрахователи, ситуирани в други държави.

Приходите от комисиони с включено презастраховане на застрахователните брокери в края на шестмесечието възлизат на 122 505 хил. лв., при 119 808 хил. лв. към края на юни 2017 г. което е увеличение от 2,25%, пресмятат от КФН.

Според данните от всички начислени комисиони 90% са приходи от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10% – от в животозастраховането

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30 юни2018 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (50,0% от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34% от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7% от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2% от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход е записан основно по застраховка „Живот” и рента (58,6% от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд” (18% от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (14% от записаните премии по животозастраховане).

Станете почитател на Класа