Колко спечелиха банките у нас през 2016 г.

Колко спечелиха банките у нас през 2016 г.
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    01.02.2017
  • Сподели:

През четвъртото тримесечие на 2016 г. депозитите и балансовите активи на банковата система нарастват.

Увеличениeто в паричните средства и парични салда при БНБ и в дълговите ценни книжа  обуславя растежа на ликвидните активи. В края на декември коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, достига 38.24%.

Печалбата на банковия сектор в края на последното тримесечие на 2016 г. е 1.262 млрд. лв., или с 364 млн. лв. повече спрямо отчетената година по-рано.

В края на декември 2016 г. размерът на нетния общ оперативен приход е 4.1 млрд. лв. (при 4.2 млрд. лв. за същия период на 2015 г.). Натрупаните от началото на 2016 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 807 млн. лв. (при 1.1 млрд. лв. за 2015 г.).

Общите активи на банковата система през последното тримесечие на 2016 г. нарастват с 2.3 млрд. лв. (2.5%) до 92.1 млрд. лв.

Делът на парите и паричните салда при централни банки и други депозити на виждане в активите на банковата система се повишава до 19.7%. Портфейлите с дългови и капиталови инструменти са увеличени с 661 млн. лв. (5.2%), а делът им в активите достига 14.6%.

Брутните кредити и аванси през периода октомври – декември нарастват с 1.2% (912 млн. лв.). Вземанията от кредитни институции намаляват с 1.2 млрд. лв. (12.2%), а тези от централни банки се увеличават с 1.8 млрд. лв. (13.9%).

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) нараства с 0.6% (326 млн. лв.), или с темп, сходен с този за предходното тримесечие (0.8%).

Спрямо края на септември 2016 г. заемите за нефинансови предприятия и за домакинства са съответно с 93 млн. лв. (0.3%) и 102 млн. лв. (0.5%) повече. Кредитите за сектор „държавно управление“ се увеличават със 103 млн. лв. (17.7%), а тези за други финансови предприятия – с 29 млн. лв. (1.4%).

През тримесечието продължи тенденцията към намаляване на брутния размер на необслужваните кредити и аванси, който в края на декември възлиза на 9961 млн. лв. (при 10 472 млн. лв. към 30 септември 2016 г.).

Депозитите в банковата система се увеличават през отчетното тримесечие с 2.4 млрд. лв. (3.2%). Нарастването е формирано главно при средствата на домакинства (1.5 млрд. лв., 3.3%) и на нефинансови предприятия (960 млн. лв., 4.7%). Увеличава се също и ресурсът на кредитни институции (341 млн. лв., 8.3%).

Депозитите на други финансови предприятия и на сектор „държавно управление“ намаляват, съответно с 368 млн. лв. (8.6%) и с 13 млн. лв. (0.8%). В края на декември в структурата на общите депозити в банковата система делът на привлечените средства от резиденти остава висок (90.2%).

Собственият капитал в баланса на банковата система е 12.1 млрд. лв. в края на отчетния период, като спрямо септември той намалява с 81 млн. лв. (0.7%). Динамиката на позицията през тримесечието се дължи главно на измененията при печалбата и при междинните дивиденти. 

Станете почитател на Класа