Укротяваме дълга

Към средата на текущата 2007-а г. съотношението държавен дълг/Брутния вътрешен продукт(БВП) е достигнало 20%, което е едно от от най-добрите съотношения на страните членки по методологията на Маастрихската спогодба.
Към средата на текущата 2007 г. съотношението държавен дълг/брутен вътрешен продукт (БВП) е достигнало 20%, което е едно от от най-добрите съотношения на страните членки по методологията на Маастрихската спогодба. Авансово Министерство на финансите е изплатило 1 млрд. лв. дългове към Международния валутен фонд за 2005, 2006 и 2007 г. Към Световната банка пък са изплатени 350 млн. лв. Покрити са и няколко по-дребни заема. За сравнение съотношението през 1997г. е 130%. Според министър Орешарски фискалната стабилност е основна предпоставка за икономическия растеж и повишението на доходите и тя трябва да бъде укрепвана. Целите Орешарски припомни някои от целите, които си е поставил, поемайки поста на министър през 2005 г. „Моите първи думи бяха, че трябва фискалната политика да стане по-консервативна. Имах предвид оформилите се още тогава външноикономически дефицити, които налагаха тогава, а сега вече още по-отчетливо определен тип политика във фискалната сфера, което е основното предизвикателство сега, както и в средносрочен план. Успоредно с това си поставихме за цели създаване на предпоставки за един ускорен икономически растеж чрез типично фискални инструменти в това число намаление на данъчно-осигурителната тежест и облекчаване на процедурите-намаляване на административната тежест към бизнеса. Поставихме си ангажимента и по затварянето на преговорите по няколко глави. Сред основните цели беше да съдействаме в рамките на фискалното равновесие на правителството за по-високо ниво на социална отговорност и една по-активна социална политика. Мога да направя извода, че ключовите цели са изпълнени.“ Действията По отношение на съхранение на макроикономическото равновесие и фискалната стабилност Орешарски подчерта, че в последните две години се е задълбочил процесът на фискална стабилизация, устойчивост на фискалната позиция и намаляване на рисковете пред устойчивостта на публичните финанси. През септември 2005 г. е наваксано изоставане и в крайна сметка годината е приключена с рекорден за тогава излишък. С това пък са изпълнени ангажиментите към МВФ, което е дало предпоставка за по-агресивни стъпки – намаляване на осигурителната тежест и повишение на необлагаемия минимум. Осигурена е благоприятна среда за развитие от гледна точка на бизнеса. Постигната е 36% осигурителна тежест, което е едно от средните нива на страните от Нова Европа. Чрез облекченията на ДОД са създадени възможност за нарастване на разполагаемия доход. По оценки на МФ на домакинствата са преотстъпени 200 млн. лв. Резултатите За 2006-а според министъра са отчетени рекордни показатели. Постигнат е реален растеж от 6,1%. Преките чуждестранни инвестиции са достигнали до 4 млрд. евро. В бюджета е постигнат излишък от 1 млр. 746 млн. лв., което представлява 3,6% от БВП. Митниците за 2006 г. достигнаха абсолютен рекорд, като събираемост 7 млрд. лв. В края на 2006 г. – отличен резултат, като крайна фискална цел - 3,6% БВП бюджетен излишък. Това е бил добър отговор на най-негативния процес, състоял се през 2006 г. – нарастването на дефицита по текущата сметка, който достигна близо 16% от БВП и се разрастна почти двойно. Според Орешарски постигнатите резултати за полугодието на 2007 г. дават увереност в изпълнение на фискалните цели. Това дава възможност да се намали с още три процента осигурителната тежест и да се осигури увеличението на пенсиите. Постигнатите резултати дават и възможност за промяна в системата за подоходно облагане на физическите лица. Развитието през 2007-а Фискалният резерв към момента по разчети на МФ достига 7,1 млрд. лв. От него обаче би трябвало да се извадят разходите по извеждане от експлоатация на реакторите от АЕЦ „Козлодуй“ и други целеви разходи. Това на практика ще означава, че ще останат средства, достатъчни за двумесечните разходи на публичния сектор, което не е много, уточни Орешарски. Бюджетния излишък до момента е малко над 2 млрд. лв., като рисковете около събираемостта на ДДС при влизането ни в Европейския съюз са адекватно управлявани и не се е стигнало до забавяне или намаляване на приходите, както в други присъединили се членки. Перспективите Според министъра ускореният растеж има своя цена, тя се измерва и като по-явен инфлационен натиск, и като разширяващ се дисбаланс във валутната търговия и дефицита по текущата сметка. „Ние сме в условия на фиксиран валутен курс. От тази гледна точка ако 10% дефицит е сигнал за внимание за всяка икономика, то за такава в паричен съвет е два пъти по-голяма. В отсъствието на активна монетарна политика фискалната е тази, която трябва да се грижи не само да финансира системите, но и да включва в себе си отговорност за поддържане на макроикономическо равновесие. Нашата цел е задълбочаване на финансовата стабилност и макроикономическото равновесие.“, заключи Орешарски Реформата От януари догодина влиза в сила новият модел на подоходното облагане. Всички лица ще бъдат облагани с еднаква стойност – 10%. Пропорционалната скала се премахва. Доходите на физическите лица ще се облагат с единна ставка. „Все още обсъждаме конкретните параметри на модела. Ще има нормативно признати разходи, но колко точно ще е цифрата, не е ясна. Подготвяни са три варианта. Да, единият е с 25% нормативно признати разходи, но той не е единственият“, каза Орешарски. С въвеждането на системата с плоския данък отпада и семейното подоходно облагане. На критиката, че това няма да повлияе положително на демографската криза, Орешарски отвърна, че се планира увеличение на помощите за деца, така че да се компенсират загубите на родителите с премахването на семейното подоходно облагане. Данъците В сферата на данъчната администрация Пламен Орешарски отбеляза успешното начало на дейността на Националната агенция за приходите (НАП), разработването на системата „Интрастат“ за събиране на данни от ДДС регистрирани лица, както и прехвърлянето на администрирането на местните данъци изцяло към общините. Министърът на финансите отчете успешна политика и в реформата на митническата администрация, управлението на средствата от ЕС, както и в подготовката за ефективно усвояване на структурните фондове. Безработицата За първи път необлагаемият минимум прехвърли размера на минималната работна заплата в най-новата ни икономическа история, посочи министър Орешарски. Той обясни, че в резултат на това се е създала благоприятна среда за бизнеса от гледна точка на осигурителните плащания. С този акт, допълни Орешарски, се вписахме в средните равнища на осигурителната тежест в региона, а в крайна сметка ние се конкурираме за инвестиции точно в регионален аспект. Според отчета на министъра това води до намаляване на безработицата до 9%, както и до намаляване дела на „сивата икономика“. Агентите на короната с по-нисък хонорар Постигната събираемост на митниците и работата с „Краун Ейджънтс“ е накарала експертите от министерството да сключат нов договор с консултантите. Хонорарът за услугата им обаче ще е с около 50% по-нисък на база заработка от досегашните им договори. Според договора ще бъдат ангажирани 10 постоянни съветници, към които временно ще бъдат назначавани допълнителни експерти. „Краун Ейджънтс“ ще изготвя ежемесечни и тримесечни обобщени доклади за постигнатия напредък, както и анализи и препоръки. Договорът е на стойност 3,9 млн. британски лири (5,8 млн. евро) и изтича в края на 2008 г. Споразумението е сключено без конкурс по Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки. През петте години, в продължение на които „Краун Ейджънтс“ работиха в България, приходите от митници се увеличиха повече от два пъти. Сега, постигнатият напредък ще се приложи и разшири сферата си чрез минимизирането на други рискове за националния бюджет и по този начин ще осигури финансова стабилност на страната. В частност ще се разглеждат избягване на плащането на ДДС и данъчните измами като цяло, въвеждайки нови системи за анализ на риска и подобряване сътрудничеството между приходните администрации.

Станете почитател на Класа