Глад за кадри в железниците

Остър глад за кадри причинява сериозни проблеми в българските железници. Липсата на мотивация, по-високото заплащане в конкурентните видове транспорт са довели до кадрова криза двете основни компании в сектора - БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура". Тази констатация се съдържа в анализи на двете компании.
Остър глад за кадри причинява сериозни проблеми в българските железници. Липсата на мотивация, по-високото заплащане в конкурентните видове транспорт са довели до кадрова криза двете основни компании в сектора - БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура". Тази констатация се съдържа в анализи на двете компании. Основният недостиг е kа изпълнителски кадри на средно ниво – ръководители смяна, машинисти, диспечери. Закриването в последните години на сержантското железопътно училище, както и на специализираните техникуми се посочва като една от причините за липсата на квалифицирани кадри, желаещи да работят в железниците. Голямо влияние оказват и моментното състояние на предприятията в областта на жп транспорта, ниските заплати и неясното бъдеще на отрасъла. На практика най-сериозна подготовка в областта на железопътното дело дават Техническия университет–София и Висшето транспортно училище "Т. Каблешков”. За това свидетелства фактът, че около 83 % от висшите технически кадри, работещи в железниците, са техни възпитаници. Един от начините за привличане на млади квалифицирани кадри в жп сектора е сключването на договори със студентите. Срещу задължението да работят най-малко 6 години в железниците след завършването си компаниите са готови да поемат учебните такси и да изплащат стипендии на студентите. Според директора на изпълнителна агенция "Железопътна администрация" Симеон Ананиев тази системна трябва да бъде въведена още през тази година. Така след 4 години ще завършат първите кадри, които ще започнат работа директно в железниците. В договорите, които ще се сключват със студентите, ще се посочва и районът в България, където младите инженери ще започнат работа след завършването си. Все още законовата база не позволява да бъде въведен целеви прием в университетите по критичните специалности, като обучението бъде поето изцяло от двете компании. От страна на Министерството на транспорта има желание да се започнат разговори за промяна на нормативната уредба, каза Ананиев.

Станете почитател на Класа