Заетостта в България продължава да се свива към края на септември

Заетостта в България продължава да се свива към края на септември
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    17.11.2020
  • Сподели:

Негативните ефекти върху трудовия пазар в България са се засилили през летните месеци въпреки активната сезонна заетост. Това се вижда от данните на Националния статистически институт (НСИ) за заетостта през третото тримесечие на годината, съвпадащо с летните отпуски и традиционно неактивния пазар по търсене и наемане на кадри. 

През третото тримесечие на 2020 г. на годишна база броят на заетите намалява с 3,8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,5%, като при мъжете този дял е 59,9%, а при жените – 47,6%.

Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,173 милиона (1,70 млн. мъже и 1,47 млн. жени.), отчита НСИ.

За периода юли-септември 1,995 милиона, или 62,9% от заетите, са в сектора на услугите, 948.5 хил. (29,9%) - в индустрията, и 229.6 хил. (7,2%) -селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3,6% (114.9 хил.) са работодатели, 6,9% (219.6 хил.) -самостоятелно заети лица (без наети), 88,8% (2,818 милиона) - наети лица, и 0,6% (20.6 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,139 милиона (75,9%) работят в частния сектор, а 678.5 хил. (24,1%) - в обществения.

Броят на наетите с временна работа e 128.5 хил., или 4,6% от всички наети лица.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3,07 милиона. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69,6%.

Коефициенти на заетост по възрастови групи и тримесечия, НСИ

 

 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39,7 на сто, а при населението на възраст 20 - 64 навършени години - 74,6 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се понижава с 1,7 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 612.2 хил., или 65% от населението в същата възрастова група.

Безработицата в България през третото тримесечие нараства до 4,8% (съответно 5,3% за мъжете и 4,2% за жените). За една година коефициентът на безработица се увеличава с 1,1 процентни пункта, като ръстът при мъжете и жените е съответно с 1,5 и 0,8 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните в България достига 160.4 хил., от които 95.4 хил. (59,5%) са мъже и 65.0 хил. (40,5%) - жени.

Ръстът на показателя се дължи на увеличения брой безработни с продължителност на безработицата до една година. През посочения период той се увеличава с 41.6 хил. и достига 88.6 хил. - повече от половината от общия брой на безработните лица. Продължително безработни (от една или повече години) са 71.7 хил., или 44.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.1 процентни пункта до 2,2% (2.4% за мъжете и 1.9% за жените).

От общия брой на безработните лица 31.1 хил., или 19,4%, търсят първа работа.

Младежката безработица също се увеличава през третото тримесечие, сочат данните на националната статистика. През юли-септември безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8,3%, като показателят расте с 2,2 процентни пункта на годишна база. При мъжете и жените коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава почти еднакво, като достига съответно 9.1 и 7.1 на сто.

Националната статистика регистрира ръст на безработните с висше образование през третото тримесечие. От всички безработни 18,5% са с висше образование, 46,9% - със средно, и 34,6% - с основно или по-ниско образование. На годишна база е по-висок делът на безработните с висше образование (с 3,7 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 2,2 процентни пункта) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 4.1% за средно образование и 13.0% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на годината икономически неактивните (лицата извън работната сила) на възраст 15 - 64 навършени години са 1,182 милиона, от които 496.0 хил. (41.9%) мъже и 686.7 хил. (58.1%) жени. Делът на икономически неактивните лица от населението в тази възрастова група е 26,8%, съответно 22,2% от мъжете и 31,5% от жените.

 

Станете почитател на Класа