Брутният външен дълг на България продължава да намалява

Брутният външен дълг на България продължава да намалява
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    30.04.2019
  • Сподели:

Брутният външен дълг на България продължава да намалява както на месечна, така и на годишна база през януари, достигайки 56,4% от БВП. Това става ясно от месечния обзор на българската икономика, подготвен от Министерство на финансите. Според данните понижение на задлъжнялостта спрямо януари 2018 г. е отчетено във всички сектори с изключение на банките.

Дългът на частния сектор намалява както в абсолютна стойност, така и в относително изражение спрямо БВП. По отношение на матуритетната структура, краткосрочният дълг е 13,9% от прогнозния БВП. Нетната задлъжнялост е отрицателна в размер на 6,6% от БВП, след като външните активи продължиха да надвишават външните пасиви, отчитат още от МФ.

Според данните общият държавен дълг, включително държавно гарантираният, намалява до 23 млрд. лв. или 19,9% от прогнозния БВП в края на февруари, при 22,7% година по-рано. Вътрешният дълг се свива до 3,9% от БВП от 5,2% година по-рано. Съотношението на външния дълг към БВП също намалява – от 15,6% до 14,4%. Държавногарантираният дълг е 1,6% от БВП, при 1,8% за първите два месеца на 2018 г.

 

 

Сред акцентите в месечния обзор са и и индикаторите от краткосрочната бизнес статистика, според които има силно представяне през февруари, след като растежът на производството и оборотa в промишлеността и на строителната продукция се ускори. Общият индикатор за бизнес климата се увеличи през март поради подобряване на очакванията в строителството, търговията на дребно и услугите. Индикаторът за доверието на потребителите също нарасна през март, подкрепен от повишение на оценката за текущото финансово състояние и по-благоприятни очаквания. През март регистрираната безработица продължи да се понижава по линия на по-високия изходящ поток безработни и достигна 5,9%. Потребителските цени нараснаха с 0,2% през февруари спрямо предходния месец, с основен принос от страна на енергийните стоки, отчитат още от МФ.

 

Годишният темп на инфлация нарасна до 2,8%, поради по-високите цени на храните и енергийните стоки. Базисната инфлация остана без промяна, 2,2% на годишна база. През януари по текущата сметка бе отчетен излишък от 0,2% от прогнозния БВП.

Според данните износът на стоки се повиши с 8,4% на годишна база, а вносът – с 1,7%, което доведе до подобрение на търговския баланс. Брутният външен дълг възлезе на 56.4% от БВП, понижавайки се както спрямо предходния месец, така и спрямо същия месец на предходната година. Годишният растеж на кредита за частния сектор продължи да се ускорява и достигна 8,7% през февруари. Растежът бе движен както от кредита за фирмите, така и от този за домакинствата. Потребителските и жилищните кредити нараснаха с двуцифрени темпове, съответно от 17,7 и 11,3%.

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бюджетният излишък по консолидираната фискална програма за първите два месеца на 2018 г. е в размер на 1,5 млрд. лв. (1,3% от прогнозния БВП). Положителният резултат бе формиран от превишение на приходите над разходите по националния бюджет (в размер на 1,1% от БВП) и при европейските средства (0,2% от БВП).

По статията работи: Ралица Пейчева

Станете почитател на Класа